Algemene Voorwaarden

Tesscape, verklaart dat de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op haar dienstverlening:
1]              Definities
Aan de woorden die met een hoofdletter zijn geschreven wordt de hiernavolgende betekenis toegekend:
Klant:
Iedereen die gebruik maakt van de diensten die Tesscape biedt.
Samenwerkende partij:
Iedere partij die tegen betaling in staat wordt gesteld zichzelf te presenteren aan bezoekers en Klant door middel van het verspreiden van commerciële content zoals bijvoorbeeld een advertentie, een banner, een bedrijfspresentatie, etc., danwel tegen betaling een dienst aanbiedt.
“Tesscapes”:
Medewerkers van Tesscape die via een box telefonisch of digitaal gecontacteerd kunnen worden door de Klant voor een persoonlijk consult.
2]              Toepasselijkheid
Tesscape drijft een onderneming die als doel heeft in de volgende marktbehoefte te voorzien:
 • de totstandkoming van een consult voor Klant;
 • de verkoop van producten en diensten.
3]              Verplichtingen van Tesscape
 • In de uitvoering van haar dienstverlening is Tesscape gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Tesscape vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 • Tesscape spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Tesscape trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Klanten hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 • Tesscape kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten die door de “Tesscapes” worden uitgevoerd.
 • Tesscape zal een klacht van een Klant serieus in behandeling nemen en hierop conform de bestaande klachtenprocedure een terugkoppeling geven aan de Klant die de klacht heeft voorgelegd.
 • De “Tesscapes” die werkzaam zijn voor Tesscape zijn vooraf gescreende professionals. Deze “Tesscapes” verplichten zich tot het volgende:
  • Ieder consult wordt naar eigen inzicht ingevuld;
  • Een consult is altijd van vrijblijvende aard;
  • Het is “de Tesscape” niet toegestaan om betalingen te vorderen van Klanten voor zover deze betalingen niet rechtstreeks ten goede komen aan Tesscape. Bij “Tesscapes” die zich opzettelijk schuldig maken aan voornoemd artikel, behoudt Tesscape zich het recht voor om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij “de Tesscape” een boete op te eisen (waarbij “de Tesscape” gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt.
  • Het is “de Tesscape” niet toegestaan om Klanten naar concurrerende partijen te begeleiden, waarbij met concurrerende partij eveneens “de Tesscape” wordt bedoeld. Bij “Tesscapes” die zich opzettelijk schuldig maken aan voornoemd artikel, behoudt Tesscape zich het recht voor om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij “de Tesscape” een boete op te eisen (waarbij “de Tesscape” gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt.
  • Indien “de Tesscape” zich op welke wijze ook niet correct door een Klant behandeld voelt, is deze gerechtigd om het contact met de Klant te verbreken.
4]              Verplichtingen van Klanten
 • De Klant die via de website een overeenkomst met Tesscape sluit door via de website een aanbod van Tesscape voor een al dan niet betaalde dienst te hebben aanvaard, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst te corrigeren.
 • Iedere Klant heeft de plicht zich correct te gedragen richting de Constants en overige dienstverleners van Tesscape, zowel in woord als gedrag.
 • Iedere Klant heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en – in het geval deze objectieve vaststelbaarheid er niet is – indien Tesscape van meerdere Klanten klachten ontvangt over gedragingen die kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: als Klanten al dan niet onder valse voorwendselen de website oneigenlijk gebruiken om Klanten of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord. Bij Klanten die zich opzettelijk schuldig maken aan voornoemd artikel, behoudt Tesscape zich het recht voor om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij Klant een boete op te eisen (waarbij Klant gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt.
5]              Prijzen
 • Tesscape is gerechtigd om haar prijzen per ieder gewenst moment aan te passen.
 • Voor de afname van telefonische of digitale diensten staan de tarieven vermeld op de website.
 • Voor de afname van producten staan de tarieven vermeld op de website.
 • Alle overige basisdiensten staan op de website vermeld, met uitzondering van maatwerk-diensten. Deze worden op aanvraag van de Klant verstrekt.
6]              Vergoedingen en terugbetalingen
 • Tesscape zal nooit overgaan tot het doen van terugbetalingen of het verrichten van een compensatievergoeding voor geleverde diensten.
7]                Intellectuele eigendom en exclusiviteit
 • Tesscape is de enige rechthebbende aangaande de publicatie van content en reviews. Klanten, “Tesscapes” en Samenwerkende partijen kunnen geen publicatie- of gebruiksrechten ontlenen aan het feit dat een review betrekking heeft op hen.
 • Indien “de Tesscape” of Samenwerkende partij content levert aan Tesscape, dan garandeert deze partij dat deze content voor Tesscape op maat is gemaakt en dus uniek en exclusief aan Tesscape ter beschikking wordt gesteld, als ook op geen andere website deze content zal worden gepubliceerd, alsook “de Tesscape”, Samenwerkende partij noch enige derde partij rechten kan uitoefenen die de vrije, onbeperkte publicatie van de content door Tesscape kan beperken of rechten kan uitoefenen die strijdig zijn met de exclusieve rechten van Tesscape ter zake van de content.
8]              Aansprakelijkheid
 • Tesscape is niet aansprakelijk jegens Klanten, “Tesscapes” en Samenwerkende partijen voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van Tesscape.
9]              Overige bepalingen
 • Indien Klanten en Samenwerkende partijen handelen in strijd met geldende bepalingen en Tesscape maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van Tesscape in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. Tesscape behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Klanten en Samenwerkende partijen verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tesscape worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Tesscape ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • De voorwaarden kunnen door Tesscape periodiek worden herzien. De voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het aangaan van de overeenkomst tussen Tesscape en de Samenwerkende partij en op het moment waarop de dienstverlening van Tesscape door de Klant werd afgenomen. De administratie en het archief van Tesscape is hiervoor maatgevend.
 • Indien enige bepaling van de voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zal Tesscape de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.
 • Op de relatie tussen Tesscape, Klanten en Samenwerkende partijen is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de bevoegde rechtbank. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van bemiddeling en arbitrage overwegen.